1
2
Caramba Bulldogs Harlem
1

Test Harlem

2

Test

Geburtsgewicht Khan100g
Woche 1200g
Woche 2800g
Woche 32100g
Woche 43000g
Woche 54000g
Woche 65000g
Woche 76000g
Woche 87000g
Woche 98000g